ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

ابزار دقیق به تجهیزاتی گفته می شود که بر حسب نوع کمیت مورد نیاز جهت کنترل پارامتر هایی اعم از فشار ، دما ، دبی ، سطح و …. طبق استاندارد های تعیین شده مورد استفاده قرار می گیرد که به انواع زیر تقسیم بندی می شود :