توربو ماشین ها

توربو ماشین به تجهیزاتی گفته می شود که انرژی را میان یک روتور و یک سیال انتقال می دهد . از جمله توربو ماشین ها می توان به توربین ها ، کمپرسور ها ، پمپ ها و دمنده ها نام برد که انرژی سیال می افزاید .